banner banner banner banner banner banner

Klachtenprocedure Personal Service Dogs


Stappen plan klachten of onvrede:
 • Client heeft gesprek met vertrouwenspersoon.
 • Na toestemming van de cliëntgaat de vertrouwenspersoon het dossier leze.
 • De vertrouwenspersoon heeft gesprek met aangeklaagde persoon.
 • De vertrouwenspersoon koppelt dit gesprek terug naar de cliënt.
 • Blijft de cliëntontevreden dan zal er een gezamenlijk gesprek plaatsvinden met de cliënt, de vertrouwenspersoon en de persoon waar de klacht over gaat.
 • Blijft de cliëntontevreden dan kan deze een klacht insturen naar de klachtencommissie van de ADEu. Deze klacht moet in het Engels geschreven worden.
 • Blijft er onvrede bij de cliëntdan kan deze juridische stappen ondernemen.
Praktische uitwerking na klacht of onvrede:
 • Nadat de cliëntgesproken heeft met de vertrouwenspersoon, schrijft de vertrouwenspersoon een gesprekverslag in tweevoud en stuurt deze naar de cliëntmet een antwoordenvelop.
 • Als de cliënthet eens is met de inhoud van het gespreksverslag, dan ondertekend de cliënt één exemplaar en stuurt deze terug naar de vertrouwenspersoon. Als de cliënthet niet eens is met de inhoud van het gespreksverslag, schrijft de cliëntde wijzigingen op en moet als bijlage bij het gesprekverslag meegestuurd worden. Door ondertekening, van het gesprekverslag, geeft de cliënttoestemming dat de vertrouwenspersoon het dossier van de cliëntin mag zien.
 • Tevens geeft de cliëntdoor ondertekening van het gesprekverslag toestemming dat de vertrouwenspersoon met de aangeklaagde te spreken over de klacht.
 • De vertrouwenspersoon maakt een verslag van het gesprek met aangeklaagde en stuurt dit naar de cliënten de aangeklaagde.
 • Als de cliëntontevreden blijft is het mogelijk om met de cliënt, aangeklaagde en de vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. Dit gesprek is indien mogelijk op een onafhankelijke locatie.
 • Zes weken na toezending van het gespreksverslag met de aangeklaagde, belt de vertrouwenspersoon met de cliënt
 • Mocht de cliëntniet voor 1 t/m 6 kiezen of blijft de cliëntontevreden dan kan de cliëntjuridische stappen ondernemen of naar de ADEU gaan. Bij deze stappen is er geen ondersteuning mogelijk van de vertrouwenspersoon!
 • De vertrouwenspersoon stuurt het advies indien nodig naar de aangeklaagde en het dagelijks bestuur van Stichting Personal Service Dogs, indien mogelijk binnen 8 weken.
 • Bewaarplicht: De vertrouwenspersoon moet 5 jaar het dossier van de cliëntbewaren op een niet voor derden toegankelijke plaats.